Συχνές ερωτήσεις

Ποιά είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του ΣΕΒΙΠΕΗ
Σύμφωνα με το  Καταστατικό, τα δικαιώματα και ο υποχρεώσεις των μελών του ΣΕΒΙΠΕΗ είναι τα εξής:
1.Τα τακτικά μέλη του σωματείου με την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, δικαιούνται:
α) Να παρίστανται στις Γενικές Συνέλευσης και να λαμβάνουν τον λόγο για κάθε θέμα που συζητείται, καθώς και να ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως.
β) Να απολαμβάνουν των συλλογικών δικαιωμάτων του σωματείου.
 
2.Τα τακτικά μέλη του σωματείου υποχρεούνται:
α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεις, του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των εσωτερικών κανονισμών του σωματείου.
β) Να καταβάλουν τις εισφορές τους και να υποβοηθούν με όλες τις δυνάμεις τους το έργο της Διοίκησης του σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του.
γ) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, καθώς και να ψηφίζουν σε αυτές.

Από πόσα μέλη αποτελείται ο ΣΕΒΙΠΕΗ;
Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (ΣΕΒΙΠΕΗ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Τα μέλη του είναι δεκάδες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου.


Πως διοικείται και πως εκλέγεται η διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΗ;
Το σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του διαρκεί 2 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όσες φορές θέλει να το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του εγγράφως, οπότε τούτο συνέρχεται εντός 24 ωρών.


Ποιοι είναι οι σκοποί του ΣΕΒΙΠΕΗ;
Σκοποί του σωματείου είναι:

α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των επιχειρηματικών και οικονομικών συμφερόντων, των εγκατεστημένων, στην Βιομηχανική περιοχή, επιχειρήσεων.
β) H καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής, με την γενίκευση της συμμετοχής όλων στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις επιχειρηματιών εγκατεστημένων σε βιομηχανικές περιοχές στην Ελληνική Επικράτεια.
γ) Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής περιοχής, για την προσφορότερη διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
δ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη του συνδέσμου.
ε) Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματική προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
στ) Η με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένοι στην ΒΙ.ΠΕ, καθώς και η προβολή των θεμάτων αυτών.
ζ) Την προβολή των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ και των παραγόμενων σε αυτή προϊόντων.
η) Την περιβαλλοντική προστασία, περιφρούρηση και γενικά επόπτευση των χώρων της ΒΙ.ΠΕ.
θ) Η συνεργασία με άλλους συνδέσμους για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.
ι) Την δημιουργία έργων υποδομής κατάλληλων για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των συμφερόντων των εγκατεστημένων.