Τι είναι το green pool που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία

Έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και μέσω αυτού προβλέπεται να συνάπτονται διμερή συμβόλαια στην ελληνική αγορά μεταξύ μεγάλων καταναλωτών και παραγωγών ΑΠΕ.

Έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για τη  βιομηχανία και μέσω αυτού προβλέπεται να συνάπτονται διμερή συμβόλαια στην ελληνική αγορά μεταξύ μεγάλων καταναλωτών και παραγωγών ΑΠΕ.Το σχήμα για το περίφημο green pool,  έχει υποβληθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού με στόχο να ξεκινήσει να η εφαρμογή του από τις αρχές του 2023.Αυτή τη στιγμή οι ενεργοβόρες βιομηχανίες διατηρούν συμβόλαια με τη ΔΕΗ ενώ στόχος είναι μέσω του green pool να μπορούν να συνάψουν διμερή συμβόλαια αγοράς πράσινης ενέργειας, σε συμφωνημένη ανταγωνιστική τιμή.Εκτός από το προφανές όφελος για τη βιομηχανία, μέσω του πράσινου pool θα αυξηθεί και η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός αυτός είχε προκοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο του 2021.

Τι είναι

Η λογική του green pool είναι σχετικά απλή: από την πλευρά της ζήτησης οι βιομηχανίες δημιουργούν έναν κρίσιμο όγκο και υπογράφουν διμερή συμβόλαια για την κάλυψη των αναγκών τους.

Βασική αποστολή του Green Pool θα είναι να προσαρμόσει την παραγωγή από τις ΑΠΕ στο προφίλ κατανάλωσης των βιομηχανικών καταναλωτών που είναι ενταγμένοι στο σχήμα.Για το σκοπό αυτό οι βιομηχανίες θα εκχωρούν στον διαχειριστή του Green Pool την ηλεκτροπαραγωγή των πράσινων μονάδων με τις οποίες έχουν υπογράψει PPAs ώστε εκείνος να προχωρήσει στις κατάλληλες αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας και η ενέργεια να διαμορφωθεί σε φορτίο βάσης για τους επιλέγοντες πελάτες.Από αυτή τη διαδικασία αντιστοίχισης της πράσινης παραγωγής με την βιομηχανική κατανάλωση θα προκύπτει ένα επιπλέον κόστος, το λεγόμενο κόστος διαμόρφωσης (shaping cost). Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. προβλέπεται ότι το 85% του κόστους διαμόρφωσης θα καλύπτεται μέσω κρατικής ενίσχυσης, ούτως ώστε να μπορούν οι βιομηχανίες να προμηθεύονται πράσινη ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές.Επιπλέον η ελληνική πρόταση προβλέπει για την επιλογή διαχειριστή του Green Pool ότι θα γίνεται διαγωνισμός σε ετήσια βάση από τον ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη για την εφαρμογή του σχήματος και την καταβολή των αποζημιώσεων για το κόστος διαμόρφωσης.Για να μπορεί μια εταιρεία να διεκδικήσει ρόλο διαχειριστή θα πρέπει να έχει άδεια ΦΟΣΕ (Φορέα Σωρρευτικής Εκπροσώπησης) και ταυτόχρονα άδεια προμηθευτή.Τέλος το σχήμα προβλέπει ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ενέργεια από το πράσινο pool καταλήγει σε επιλέγοντες βιομηχανικούς πελάτες, που συμμετέχουν στο σχήμα.