Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΒΠΗ και ΤΕΕ/ΤΑΚ

                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, Δευτέρα 6.12.2021, στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ), στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ( TEE/ΤΑΚ) και ο ΣΕΒΠΗ, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους σκοπούς και στόχους των δύο φορέων, συμφώνησαν σε μεταξύ τους συνεργασία, υπογράφοντας Σύμφωνο  Συνεργασίας. Το Σύμφωνο Συνεργασίας, μια πρωτοβουλία του Προέδρου του ΤΕΕ ΤΑΚ, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την καινοτόμο εξωστρεφή  επιχειρηματικότητα των μελών των δύο φορέων, καθώς και την ασφαλή και επωφελή προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον.Κύρια Στόχευση του Συμφώνου αποτελεί η ανάπτυξη της ψηφιακής εξυγίανσης, της κυκλικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταποιητική καινοτομία και η έξυπνη διαχείριση εμπορευμάτων.Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΠΗ,  Ελευθέριο Αντωνακάκη και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Μιχαήλ Χωραφά ,  παρουσία των μελών του ΔΣ ΣΕΒΠΗ, Ελευθέριου Νιταδώρου (Αντιπροέδρου ) , Σάββα Καθέρη ( Γενικού Γραμματέα) ,  Τζίνας Τσαντρίζου (Υπεύθυνη Εξωστρέφειας και των Νικολάου Βασιλάκη (Επιμελητή της μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ) και Αριστοτέλη  Τσεκούρα (Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ)..Αναλυτικότερα, στόχοι του Συμφώνου Συνεργασίας είναι:• Η εδραίωση της συνεργασίας με κοινές δράσεις και αμοιβαία επωφελείς συνέργειες μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του ΣΕΒΠΗ.• Η προώθηση των αρχών του σύγχρονου επιχειρείν και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της εξωστρεφούς, καινοτόμου και αειφορικής επιχειρηματικότητας.• Η ανταλλαγή και εκατέρωθεν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας καθώς και άλλων συνεργασιών των δύο φορέων.Πιο συγκεκριμένα ως τομείς συνεργασίας των δύο φορέων αναφέρονται ενδεικτικά:• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα, σε θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και της ενσωμάτωσης των νέων επιστημόνων στην παραγωγική διαδικασία.• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνικής βοήθειας σε θέματα βιομηχανιών και λοιπών τεχνικών θεμάτων.• Κοινές δράσεις για την ενημέρωση προϊόντων και υπηρεσιών – αναπτυξιακών πολιτικών και Νομοτεχνικών παρεμβάσεων σε θέματα που άπτονται τις ιδιότητας και σκοπούς τους.• Εκπαίδευση και επιμόρφωση μηχανικών για τις εξαγωγές & διαδικασίες βιομηχανικού περιβάλλοντος (μετά την οργάνωση των cluster δομικών υλικών μεταποιητικώνδιεργασιών-Έρευνας Α Υλών-Logisitc-RnD διεργασίες)• Συνεργασία των δύο φορέων για την προώθηση των ελληνικών παραγωγικώνεταιριών στην ελληνική και ξένη αγορά, στο τομέα των μελετών και κατασκευών &μεταποίησης. Πρωτοβουλίες για την υπόδειξη και υιοθέτηση προδιαγραφώνελληνικών & ευρωπαϊκών προϊόντων σε ξένα, δημόσια και ιδιωτικά έργα καθώς και τη συνεργασία για εναρμονισμό προτύπων διαδικασιών με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης Α Υλών.• Συνεργασία για την ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα πιστοποιήσεων/σημάτων• Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων ή και τρίτων, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και επικαιρότητας.• Industry 4. Ευκαιρίες, ωφέλειες και άρση δυνητικών προβλημάτων κα.• Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης για τα ως άνω θέματα σε συνεργασία με ΟΕΥ παρουσίαση θεμάτων για ζητήματα τεχνικού ενδιαφέροντος και ευκαιριών που παρουσιάζονται για μηχανικούς.• Συμμετοχή σε εκθέσεις/ψηφιακές εκθέσεις• Παρουσίαση αποτελεσμάτων-τάσεων ειδικών κλάδων που ενδιαφέρουν μηχανικούς(π.χ. δομικά υλικά-χημικές α’ ύλες- μέταλλα κτλ.)Επίσης, θα λαμβάνονται πρωτοβουλίες για :• Διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνεδρίων για όλα τα παραπάνω θέματα καθώς και για αναπτυξιακά ζητήματα, με συνεργασία των δύο φορέων και τη συμμετοχή τρίτων,• Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών• χρηματοδοτικών μέσων (από κοινού σχεδιασμός, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων).• Αμοιβαία πληροφόρηση και προώθηση θεμάτων και κοινών δράσεων των δύο φορέων μέσα από τα έντυπα, τις ιστοσελίδες τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών τους και τρίτων καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.• Ενίσχυση και υποστήριξη επαφών μελών, συνεργατών και στελεχιακού δυναμικού των δύο μερών.• Ενημέρωση των μελών κάθε φορέα για τις δραστηριότητες του άλλου φορέα και για τις δυνατότητες αξιοποίησης των παροχών.Τέλος , συμφωνήθηκε η συγκρότηση κοινής επιτροπής συνεργασίας, από μέλη τα οποία ορίζονται με αποφάσεις των Διοικήσεων των δύο φορέων και αναλαμβάνουν να εξειδικεύουν και να εισηγούνται κοινές δράσεις στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας.Για κάθε επιμέρους κοινή δράση (πρόγραμμα, εκδηλώσεις, σεμινάρια, κλπ.), τα δύο μέρη θα συμφωνούν ad hoc τις οργανωτικές και διαδικαστικές παραμέτρους, π.χ. καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων, συμμετοχή στην κάλυψη δαπανών, εξεύρεση χορηγών, κ.ο.κ. και κάθε επιμέρους δράση θα εγκρίνεται ad hoc από τις Διοικήσεις αμφοτέρων των φορέων. 

  Εκ του  ΣΕΒΠΗ

 Ο Πρόεδρος

Αντωνακάκης Ελευθέριος