Δύο ισχυρές ενστάσεις της βιομηχανίας στο νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Την αντίθεσή της σε δύο ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που έχει κατατεθεί στην βουλή και συζητείται στην αρμόδια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου, εκφράζει με επιστολή της η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).

Την αντίθεσή της σε δύο ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που έχει κατατεθεί στην βουλή και συζητείται στην αρμόδια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου, εκφράζει με επιστολή της η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).Συγκεκριμένα η ΕΒΙΚΕΝ αντιδρά στις ρυθμίσεις για τις εγγυήσεις προέλευσης παραγωγής από ΑΠΕ και για το σχεδιαζόμενο τρόπο υπολογισμού της νέας χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ αλλά και για την αναγκαιότητα για εφεδρείες στα διασυνδεδεμένα νησιά και την αναδρομική από το 2004 επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω αύξησης της χρέωσης χρήσης συστήματος.Μάλιστα το γεγονός αυτό καθιστά επίκαιρο, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ το αίτημα για για μείωση των ΥΚΩ για τους επιλέξιμους βιομηχανικούς καταναλωτές, όπως προβλέπεται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές (CEEAG).Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ, με το άρθρο 226 του Νόμου 4920/2022, θεσπίστηκε νέος υπολογαριασμός ΕΛΑΠΕ, μέσω του οποίου θα αποζημιώνονται οι παραγωγοί των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1.1.2021. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ανάμεσα στα έσοδα του εν λόγω υπολογαριασμού περιλαμβάνονται έσοδα:

από δημοπρατήσεις εγγυήσεων προέλευσης (παράγραφος αβ) από χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου (παράγραφο γβ) για την αποζημίωση των νέων έργων ΑΠΕ, που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1.1.2021 (νέο ΕΤΜΕΑΡ). Χρέωση η οποία ακολούθως θα επιβαρύνει τους πελάτες τους ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας τους και θα αποτυπώνεται στα τιμολόγια τους.Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι για την εν λόγω χρέωση δεν επεκτείνεται το υφιστάμενο καθεστώς εκπτώσεων προς τις επιλέξιμες κατηγορίες καταναλωτών των βιομηχανιών έντασης ενέργειας αλλά ορίζεται ότι απαιτείται νέα ΥΑ προκειμένου να ισχύσει η αντίστοιχη μοναδιαία μειωμένη χρέωση.Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες γραμμές CEEAG (21.12.2021) δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής χρέωσης/τέλους σε προμηθευτές για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΑΠΕ, παρά μόνο απ’ ευθείας στους καταναλωτές.Ανακύπτει επομένως το ερώτημα για ποιο λόγο η χρέωση του νέου ΕΤΜΕΑΡ επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου και όχι στους καταναλωτές, δηλαδή δεν αποτελεί μια ρυθμιζόμενη χρέωση όπως το υφιστάμενο ΕΤΜΕΑΡ, έστω και εάν υπάρχει προγενέστερη σχετική έγκριση μέσω του RRF, αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ.Επίσης στο άρθρο 127 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ορίζεται ότι ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης καθώς και ο Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχει η πρόθεση προσεχώς αφενός ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης να μην είναι ο ΔΑΠΕΕΠ, αφετέρου ο Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης να μην είναι η ΡΑΕ.Η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με τον επικείμενο ορισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ως φορέα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης.Διατήρηση εφεδρειών στα διασυνδεδεμένα νησιάΗ ΕΒΙΚΕΝ υπογραμμίζει στην επιστολή της ότι ορθώς προβλέπεται στο νομοσχέδιο ότι για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των διασυνδεδεμένων νησιών συνάπτονται συμβάσεις Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών, μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των εν λόγω νησιών, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ.Μέχρι στιγμής δεν έχουν συναφθεί τέτοιου τύπου συμβάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανάγκη αποζημίωσης της ΔΕΗ για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει από το 2004. Το εν λόγω κόστος θα επιβαρύνει τους καταναλωτές μέσω της ΧΧΣ, αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ.Είναι προφανές λοιπόν ότι αναμένεται αύξηση της ΧΧΣ αφενός λόγω του κόστους των επενδύσεων των έργων διασύνδεσης των νησιών, αφετέρου του κόστους διατήρησης θερμικών μονάδων ως εφεδρείες.Είναι επίσης γεγονός ότι ο λογαριασμός των ΥΚΩ είναι πλεονασματικός με πρόβλεψη το πλεόνασμα να καλύψει ανάγκες του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.Καταλήγοντας η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ προτείνει προς το υπουργείο να προχωρήσει σε μείωση της χρέωσης ΥΚΩ στο πλαίσιο της έγκρισης μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, όπως εξάλλου προβλέπεται από τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε για κρατικές ενισχύσεις (CEEAG).