Ρεκόρ φορολογικής συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις

Αλλαγή κλίματος επί τα βελτίω για τις επιχειρήσεις δείχνει ξεκάθαρα η συμπεριφορά τους έναντι του δημόσιου ταμείου. Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αυξάνουν σημαντικά την εμπρόθεσμη πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων αντανακλώντας έτσι την πορεία μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας αλλά και συνολικά τη βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος τους τελευταίους μήνες και ειδικά μετά τις εθνικές εκλογές.Η βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων και ειδικά αυτών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις είναι ακόμη ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τη σημαντική βελτίωση των φορολογικών εσόδων τους τελευταίους μήνες, που έκαναν εφικτή όχι μόνο την επίτευξη του φετινού δημοσιονομικού στόχου για πλεόνασμα 3,5% αλλά και την παροχή νέων φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η επιστροφή μέρους της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις, η διανομή κοινωνικού μερίσματος και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:-Η εμπρόθεσμη εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου στο 91,03%. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων ετών.-Η εμπρόθεσμη εισπραξιμότητα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας διαμορφώθηκε στο ίδιο οκτάμηνο στο 84,01%. Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα των τελευταίων ετών.-Η εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου στο 68,79% που είναι το υψηλότερο των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων ετών.-Η εμπρόθεσμη εισπραξιμότητα των τεσσάρων πιο σημαντικών φόρων, δηλαδή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, φόρου ακίνητης περιουσίας και ΦΠΑ, διαμορφώθηκε στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε 82,64%, που είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών.